Sztuka współczesna

Bez sztuki ludzkość nie potrafi żyć. Dowodzą temu znane od początku świata wytwory artystyczne. Obecni twórcy bezpośrednio związani się ze sztuką współczesną. Ten okres w dziejach sztuki trwa już niemal sto lat i cały czas podlega nowym przemianom. Za jej początek uznaje się moment zakończenia II wojny światowej. Sztuka współczesna znacząco odbiega od nurtów artystycznych z okresu średniowiecza czy baroku, gdyż forma wyrazu nie jest już tylko obrazy czy rzeźby, ale inscenizacje artystyczne czy manifesty. Podłoże do sztuki współczesnej przygotowali dadaiści, którzy już na początku XX wieku przedstawiali artystę nie jako rzemieślnika, ale twórcę idei.

Jednym z haseł, jakie przewija się w historii sztuki współczesnej jest "sztuka dla sztuki", którego celem jest zwrócenie uwagi na inne cele powstawania sztuki. Artyści nie mogą cały czas tkwić w jednolitych formach. Sztuka dopasowuje się przecież do rozwoju cywilizacyjnego i od razu reaguje, wykorzystując nowy potencjał technologiczny.

Sztuka współczesna

Wiek XX to wiek rewolucji w wielu dziedzinach życia. Nagłe pojawienie się nowych urządzeń, ułatwiających życie znacząco oddziałuje na sztukę. Dlatego też pojawiły się nowe formy wyrazu: collage, fotomontaż, manifest, instalacje, happening oraz performance. Ograniczenia estetyczne czy techniczne przestały obowiązywać. Do tworzenie sztuki można wykorzystać wszystko. Najważniejszy podział w sztuce współczesnej to rozdzielnie nurty artystycznego i nurtu ideologicznego. W przypadku pierwszego nurtu chodzi o kontynuację najważniejszych kierunków sztuki modernistycznej, czyli realizmu, ekspresjonizmu figuratywnego, abstrakcjonizmu ekspresjonistycznego i abstrakcjonizmu geometrycznego. Jednakże podział ten można ograniczyć do figuratywizmu i abstrakcjonizmu. Nurt ideologicznego to zupełna nowość w sztuce, gdyż wypiera on to, co dotychczas było w sztuce najważniejsze – wrażenia estetyczne. Materialny wytwór artystyczny, który powstaje w procesie twórczym, został zastąpiony określoną ideą, pewnym działaniem lub specjalnym rytuałem.

Innymi cechami, które charakteryzują sztukę współczesną są oryginalność, nowoczesność, dekoracyjność, różnorodność oraz asymetryczność. Ponadto w dziełach sztuki współczesnej dostrzec można przepych oraz skłonność do eksperymentowania. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęło się kilkanaście kierunków, które wchodzą w skład sztuki współczesnej, wśród nich wymienić można m.in. pop-art, hiperrealizm, konceptualizm oraz street art. Do najważniejszych przedstawicieli sztuki współczesnej zaliczyć można słynnego Andy Warhola, Duane Hansona, Romana Opałkę, Dennisa Oppenheim, Yoko Ono oraz tajemniczego Banksy'ego. Każdy z powyższych artystów zaproponował odbiorcom zupełnie nowe doznania artystyczne, co właśnie określa bardzo niejednorodną sztukę współczesną.